Tag: bát hương đồng

Bát hương

Con người có tổ có tông Như cây có cội, như sông có nguồn Đạo lý ấy đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân đất Việt từ thuở

Bát hương rồng nổi xanh

Bát hương rồng nổi xanh