Tag: bình gốm sứ trang trí

Binh hoa trà ly lớn

Binh hoa trà ly lớn Chiều cao: 70cm