Tag: cây sứ trắng

Bình sứ trắng tròn

Bình sứ trắng tròn 21*15*23cm

Bình sứ trắng thấp

Bình sứ trắng thấp Kích thước: 12*16*10CM

Bình sứ xanh thấp

Bình sứ xanh thấp Kích thước: 25*25*10CM

Bình sứ trắng viền hoa vuông

Bình sứ trắng viền hoa vuông 17*13*26cm

Bình sứ trắng hoa

Bình sứ trắng hoa 20*13*24cm

Bình sứ tròn trắng không quai

Bình sứ tròn trắng không quai 15*15*22CM