Tag: chậu cây cảnh để bàn

Chậu cây gỗ vuông

Chậu cây gỗ vuông Kích thước: 30*15cm

Chậu cây bé ong

Chậu cây bé ong kích thước: 10*5cm