Tag: gốm sứ bát tràng

Điện thoại hoa hồng trắng

Điện thoại hoa hồng trắng Kích thước: 24*32*19,5cm

Lính phục vụ

Lính phục vụ cao: 30cm chất liệu: thạch cao