Tag: gốm sứ bát tràng xuất khẩu

Chú đầu bếp ôm bình

Chú đầu bếp ôm bình kt: 10×9×21.5CM 10×9×20CM