Tag: gom su gia thinh

Bình sứ trắng viền hoa vuông

Bình sứ trắng viền hoa vuông 17*13*26cm