Tag: hoa đại

Bình sứ trắng thấp

Bình sứ trắng thấp Kích thước: 12*16*10CM