Tag: tượng phật di lặc bằng đá

Bộ 4 chú cướp biển sắt

Bộ 4 chú cướp biển sắt kích thước: 10*4cm

Chú đầu bếp ôm bình

Chú đầu bếp ôm bình kt: 10×9×21.5CM 10×9×20CM